چهارشنبه 27 شهریور 1398

کارگروه گندم، آرد و نان استان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/06/08 13:45 ویرایش : ‎1394/06/10 11:10 بازدید: 1574

رییس کارگروه گندم، آرد و نان استان : استاندار

دبیر کارگروه گندم،آرد ونان استانمدیر کل صنعت، معدن وتجارت

اعضاء اصلی:   استاندار (رئیس)- مدیر کل صتعت، معدن و تجارت استان (دبیر)- مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان- مدیر کل جهاد کشاورزی استان- رییس دانشگاه علوم پزشکی استان – مدیرکل تعزیرات حکومتی استان- مدیر شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 7- رییس اتاق اصناف مرکز استان- و سایر دستگاهها (حسب تشخیص کارگروه)

هیت وزیران در جلسه 14/8/93 به پیشنهاد معاونت اجرایی رییس جمهور، به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده 1- به منظور هدایت وتصمیم گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت ها از جمله( هزینه های تبعی و قیمت تمام شده) وتهیه طرح جامع مرحله ای اصلاح نظام گندم، آرد ونان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات، عملکرد استانداران وکارگروه های استانی ونظارت بر بازرسی گندم، آرد ونان، کارگروهی به ریاست معاون اجرایی و رییس جمهور ووعضویت وزارتخانه های صنعتف معدن وتجارت، جهاد کشاورزی، کشور، بهداشت،درمان وآموزش پزشکی، دادگستری،اموراقتصادی ودارایی و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور وبانک مرکزی، جمهوری اسلامی ایران ورییس اتاق اصناف ایران تشکیل می شود.

ماده 2- به منظور اجرای سیاست های ابلاغی کارگروه موضوع بند(1) این تصویب نامه، کارگروهی در هر استان به ریاست  استاندار (رئیس)- مدیر کل صتعت، معدن و تجارت استان (دبیر)- مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان- مدیر کل جهاد کشاورزی استان- رییس دانشگاه علوم پزشکی استان – مدیرکل تعزیرات حکومتی استان- مدیر شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 7- رییس اتاق اصناف مرکز استان- و سایر دستگاهها (حسب تشخیص کارگروه) با وظایف زیر تشکیل می شود:

1-     تفکیک وتوسعه ( با تاکید براستفاده از ظرفیت موجود)نانواییها در بخش آزاد پز در هر استان و شهرستان براساس نوع نان، موقعیت جغرافیایی، شرایط درآمدی هرمنطقه وواحدهای تولیدی مستقر.

2-     تعیین میزان سهمیه وروش تفکیک آرد توزیعی  در بخش های آزاد ویارانه ای.

3-     تعیین روشهای نظارت واطلاع رسانی مناسب.

4-     نظارت بر عملکرد سازمان صنعت، معدن وتجارت استان ها وتعزیرات حکومتی استان و اتحادیه های مرتبط در سطح استان.

ماده3 – قیمت فروش گندم از اول آذر ماه 1393 برای نانوایی های یارانه ای درب سیلو وانبارهای تحت اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران سراسر کشور از قرار هر کیلوگرم (6650) ریال تعیین می شود و برای سایر متقاضیان گندم بر اساس قیمت تمام شده محاسبه می شود.

ماده4- قیمت انواع نان از آذر ماه 1393، حداکثر به میزان سی درصد جهت جبران تعدیل قیمت گندم وافزایش سایر هزینه های دو سال اخیر کارخانجات آسیابانی و نانوایی ها نسبت به قیمت های رسمی ومصوب سال 1392 درسراسر کشور کشور افزایش می یابد.

ماده 5- شرکت بازرگانی دولتی ایران مکلف است به صورت مستمر وبر خط (online) برشبکه توزیع وحمل ونقل گندم وآرد یارانه ای و آرد تحویلی به نانوایی ها از طریق بهره گیری از سامانه های نرم افزاری و اطلاعاتی متمرکز نظارت کند.

ماده 6- در جهت بهبود کیفیت نان وایجاد رقابت سالم بین واحدهای نانوایی سنتی، آزاد پز، فانتزی، نان صنعتیف حجیم ونیمه حجیم حداقل بیست درصد از مجموع آرد مصارف نانوایی با قیمت غیر یارانه ای اختصاص خواهد یافت.قیمت فروش نان این واحدها، با هدف رقابت و ارتقای کیفیت از شمول قیمت گذاری مستثنی است.

ماده 7- به منظور بهبود کیفیت آرد ونان وبهداشت وامنیت غذایی، اعتبارات لازم در بودجه های سنواتی، جهت اصلاح فرآیند تولید آرد ونان از جمله توسعه واحدهای کوچک پخت نان صنعتی توسط معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور تامین در اختیار استانداران قرار می گیرد.

ماده8-حسن اجرای این تصویب نامه در سطح استان برعهده استانداران است.

دولت و ملت همدلی و همزبانی