چهارشنبه 27 شهریور 1398

شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/06/28 12:09 بازدید: 523

دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

(موضوع تبصره ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390)

 

ترکیب اعضا

ماده1:ترکیب اعضای شورای استان به شرح ذیل است.

الف - دولت:

 • استاندار (رئیس شورای استانی)
 • معاون برنامه ریزی استانداری
 • رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
 • رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
 • رئیس سازمان تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان
 • رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
 • رئیس یکی از بانکهای تخصصی استان به انتخاب رئیس شورای استان و به عنوان نماینده منتخب تمام بانک‌ها
 • بالاترین مقام سازمان ها یا دستگاه هایی که موضوع مربوط به آن ها در دستورکار شورای استان قرار دارد حسب مورد

ب - مجلس شورای اسلامی :

تا چهار نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به تشخیص مجمع نمایندگان استان(ترجیحاً نمایندگانی که عضو کمیسیون های چهارگانه تعریف شده در قانون در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هستند)

ج - قوه قضائیه:

 • رئیس کل دادگستری استان
 • دادستان استان

د - تعاونی و خصوصی :

 • دبیر اتاق تعاون استان
 • رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان (به عنوان دبیر و سخنگوی شورای استان )
 • رئیس مجمع صنفی استان
 • هشت نفر از رؤسای تشکل های تعاونی وخصوصی تعاونی بارز مستقر در استان از بخش ها و رشته های مختلف، بنا به پیشنهاد مشترک دبیر اتاق تعاون استان و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و تصویب شورای استان

تبصره 1: این افراد برای یکسال و با حق تمدید یکسال دیگر، انتخاب می شوند.

تبصره 2: در استان هایی که تعداد تشکل های استانی به هشت نمی رسد، می توان برای تکمیل هشت نفر، از سایر شخصیت های بارز استان با رعایت تبصره 1 بالا استفاده کرد.

ه‍ - شهردار شهری که مرکز استان

تشکیل جلسات

ماده2: جلسات عادی شورای استان حداقل هر ماه یک بار تشکیل می گردد.

جلسات دیگر شورای استانی حسب درخواست سه نفر از اعضای شورای استان و موافقت رئیس آن شورا تشکیل خواهد شد، لیکن اینگونه جلسات صرفاً به منظور تسریع تصمیم گیری درباره موضوعات مندرج در دستور جلسات عادی یا بررسی و اتخاذ تصمیم درباره موضوعی است که ضرورت و اولویت آن به تأیید رئیس شورای استانی رسیده و به صورت خارج از نوبت در دستورکار قرار گرفته باشد.

تبصره:در موارد تشکیل جلسات فوق الذکر، دبیر شورای استان, دعوتنامه جلسه را به همراه سوابق و مستندات مربوطه حداقل چهل و هشت ساعت قبل از برگزاری، برای اعضاء ارسال می نماید.

ماده3:جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد، مشروط بر این که حداقل یک سوم اعضای هر یک از قوای سه گانه و یک سوم سایر اعضای شورای استان در جلسه حضور داشته باشند.

ماده4:هر یک از اعضای شورای استان شخصاً باید در جلسه حضور یابد.

تبصره:در موارد خاص اعضای شورای استان می توانند- حداکثر سه جلسه در یک سال- نماینده خود را به جلسه اعزام نمایند، لیکن نمایندگان مذکور دارای حق رأی نبوده و حضورشان در نصاب های ذکر شده در ماده (2) این دستورالعمل تأثیری نخواهد داشت.

اداره جلسات شورای استان و فرآیند طرح و تصویب پیشنهادها

ماده5:رئیس شورای استان جلسات شورا را اداره خواهد کرد. در صورت عدم حضور رئیس شورای استان، دبیر شورای استان، اداره جلسه را بر عهده خواهد داشت.

ماده6:هریک از اعضای شورای استان و هم چنین فعالان یا تشکل های اقتصادی استان می توانند موضوعاتی را برای قرار گرفتن در دستور جلسات به دبیرخانة شورای استان ارجاع نمایند. دبیر شورا موظف است موضوعات پیشنهادی را با بهره گیری از توان دبیرخانه شورای استان بررسی نموده و فهرست اولویت موضوعات را حداکثر هر شش ماه یکبار ،جهت تصویب به شورای استان ارائه نماید.

تبصره1:معیارهای تعیین اولویت موضوعات به تصویب شورای استان خواهد رسید.

تبصره2:دستور جلسات توسط دبیر شورای استان تنظیم و حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسات، در اختیار اعضاء قرار خواهد گرفت.

ماده7:رئیس و اعضای شورای استانی می توانند جمعاً به مدت بیست دقیقه و در فرصتی که رئیس تعیین می کند دربارة مسائل مهّم روز که مرتبط با مأموریت شورای استان باشد مطالبی را بیان نمایند.

ماده8:اولویت اظهار نظر در خصوص موضوعات مندرج در دستور جلسه شورای استان با اعضایی است که قبلاً نظر کتبی خود را در مورد آن موضوع ، به دبیرخانه شورای استان ارسال نموده اند، لیکن سایر اعضا نیز می توانند در چارچوب وقت پیش بینی شده ، اظهار نظر نمایند.

ماده9:با رعایت ماده (6) فوق، صرفاً موضوعاتی در دستور جلسات قرار می گیرند که قبلاً به دبیرخانه ارجاع شده و بررسی‌های کارشناسی توسط دبیرخانه شورای استان در مورد آن ها صورت گرفته باشد. موضوعات مختلف، به ترتیب مندرج در دستور جلسه، در شورای استان مطرح و مورد گفت و گو قرار می گیرد.

ماده10:هرگاه موضوع مورد گفت وگو، بنا به تشخیص اعضای شورای استان نیازمند رسیدگی و مداقه بیشتر باشد، مراتب به کارگروه ویژه ای ارجاع می شود. چنانچه بررسی موضوع مورد رسیدگی به تفاهم منجر شود، به عنوان تصمیم شورای استان و برای اجراء به مراجع ذیربط استان منعکس می شود و در صورتی که مراتب به تفاهم منجر نشود، رای اکثریت به عنوان تصمیم شورای استان به مراجع مربوطه انعکاس می یابد.

تبصره1:مرجع ارایه پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و یا دبیر اتاق تعاون استان ( حسب ارتباط موضوعی)، عضو ثابت کارگروه های ویژه موضوع این ماده خواهند بود و سایر اعضای کارگروه مطابق ترتیبات این ماده توسط شورای استانی تعیین می شوند.

تبصره2:سقف زمانی رسیدگی به موضوعات در کارگروه های ویژه، پنج روز است لیکن در صورت ضرورت، تمدید آن برای یکبار و به مدت 9 روز دیگر بلامانع است.

ماده11:اتخاذ تصمیم در مورد کفایت مذاکرات پیرامون موضوعی خاص، تعلیق یا حذف موضوع و اعاده آن به دبیرخانه شورای استان، مستلزم درخواست سه نفر از اعضای حاضر و موافقت اکثریت حاضران می باشد.

ماده12:در صورتی که موضوعی نیازمند اتخاذ تصمیم شورای استان باشد، رای اکثریت حاضران ملاک تصمیم بوده و درصورت مساوی بودن آرا در تصمیمات شورا، اکثریت با رای رئیس جلسه احراز می شود.

ماده13:شورای استان موظف است که آن دسته از گزارش ها و درخواست های رسیده راکه ابعاد ملی و فراگیر دارند، جهت بررسی و تصمیم گیری به دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال کرده و پیشرفت کار را پی گیری نماید.

وظایف شورای استان

الف-تنظیم پیشنهادهای مربوط به اصلاح، حذف یا وضع مقررات، اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرایی به منظور بهبود محیط کسب و کار استان و ارسال آن به دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بهمراه مستندات و گزارش توجیهی توسط دبیرخانه شورای استان.

ب-استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکلهای اقتصادی استانی با حضور بالاترین مقام صنف یا تشکل مربوطه در استان.

پ-پایش اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات و تنظیم گزارشهای کارشناسی در این باره و نیز انجام بررسی های کارشناسی لازم در زمینه اصلاح و تکمیل طرح ها و لوایح قانونی با هدف بهبود محیط کسب و کار در استان و ارسال نتایج و پیشنهادها به دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی.

ت-طرح و بررسی خواسته ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسؤولان دستگاهای اجرایی و نمایندگان تشکلهای بخش تعاونی و خصوصی استان به منظور اقناع و تفاهم درباره خواسته های مذکور.

ث-تنظیم پیشنهاد به منظور ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و مهارتهای شغلی و کارآفرینی در استان و ارائه آن به دستگاهای اجرایی استان و در صورت نیاز به شورای گفت و گوی دولت وبخش خصوصی.

ج-تنظیم و ارسال گزارش اتاق های بازرگانی و تعاون استان درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاههای با مالکیت غیر از بخش های خصوصی و تعاونی استان به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی.

چ-ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاههای اجرایی استان با فعالان اقتصادی بخش های خصوصی و تعاونی استان به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در قراردادها و در صورت نیاز ارجاع موضوع به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی.

ح-زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات باهمکاری تشکلهای اقتصادی مستقر در استان به منظور دریافت مالیات از فعالان اقتصادی استان و گسترش پایه مالیاتی.

خ-تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی استان با قید روز آمد سازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری خود و ارسال آن ها به دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع ماده (6) قانون.

د-تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی استان موضوع مواد (22) و (27) قانون.

تبصره:بالاترین مقام دستگاه های اجرایی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای استانی قرار می گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا، خود در جلسه مربوطه در شورای استان شرکت کند و حسب مورد، نمایندگان تام الاختیار خود را به کمیسیون های زیرمجموعه دبیرخانه شورای استان معرفی و اعزام نماید.

دبیرخانه شورای استانی

ماده14:دبیرخانه شورای استان زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تشکیل می شود و وظایف زیر را بر عهده دارد:

الف-استقرار سامانه های نظر خواهی و نظر سنجی از ذینفعان استان، با تاکید بر تشکل های اقتصادی استان و انتقال درخواست ها و پیشنهادها به دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی.

ب-بهره گیری از توان کارشناسی سازمان رسمی و مجازی خود برای تحلیل، تلفیق و تجمیع موضوعات.

پ-طراحی فرایند های مطالعاتی و اجرایی، به منظور حصول اطمینان از اثربخشی و کارائی سامانه های مستقر در دبیرخانه شورای استان.

ت-استفاده ازامکانات و توان کارشناسی و تخصصی موجود در سازمان های متبوع اعضای شورای استان با مشارکت کارشناسان و متخصصان آن سازمان ها در فرایند نهایی سازی پیشنهادات.

ث-تنظیم دستور جلسه و ارسال آن برای اعضاء، حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه و ارسال یک نسخه برای دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی.

ج-تنظیم صورت مذاکرات شورای استان و ارسال یک نسخه از آن برای دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی.

چ-تنظیم صورت جلسات شورای استان و ارسال برای اعضاء و دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی.

ح-تنظیم و تدوین طرح ها، پیشنهادها، راهکارها و تهیه فهرست اولویت موضوعی و زمانی آن ها، جهت ارائه به شورای استان.

خ-ارسال نتایج مذاکرات و تصمیمات شورای استان به مراجع ذیربط استان ودبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی.

د-پیگیری نتایج تصمیمات شورای استان و اعلام آن به دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی.

ذ-تنظیم گزارش های دوره ای و موردی از عملکرد شورای استان و ارائة آنها به شورای استان و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

تصویب

ماده15:این دستورالعمل ازتاریخ ابلاغ لازم الاجراء است و هرگونه اصلاح و تغییر در آن منوط به اعلان نظرات اصلاحی به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و تصویب و ابلاغ بعدی است.

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی